Binge eating i compulsive overeating

Pojęcie zaburzeń odżywiania jest bardzo szerokie - jeżeli przyjrzeć się pełnemu spektrum tych zaburzeń: zaczynaj?c od maksymalnie restrykcyjnej diety (np. w przypadku ortoreksji), przez dietę wzbogacon? intensywnymi ćwiczeniami (np. w anoreksji), przez ograniczanie jedzenia poł?czone z kompensowaniem spożytych kalorii poprzez przeczyszczanie czy wymiotowanie (anoreksja typ bulimiczny), przez napady obżarstwa kompensowane na przeróżne sposoby (bulimia), aż do napadów obżarstwa niekompensowanych w żaden sposób (binge eating, compulsive overeating). Te ostatnie w języku polskim okre?la się w różny sposób - przejadanie sie psychogenne, kompulsywne objadanie się, czasem nawet jako uzależnienie od jedzenia.

Największym problemem jest rozróżnienie binge eating (które można przetłumaczyć jako obżarstwo napadowe) i compulsive overeating (kompulsywne przejadanie się). Tak naprawdę to mam tutaj w?tpliwo?ci czy różnica między nimi jest na tyle znacz?ca, aby zawracać sobie tym głowę, niemniej jednak osoby zainteresowane tematem mog? mieć problem przy posługiwaniu się anglojęzycznymi Ąródłami, gdzie te pojęcia coraz czę?ciej nie s? traktowane jako synonimy. Spróbujmy zatem stworzyć krótki opis obu tych pojęć, z zaakcentowaniem, że różnice między nimi s? do?ć płynne, w dodatku różnie postrzegane przez różnych autorów.

Zacznijmy od punktów wspólnych:

Różnice:

Binge eating (czyli obżarstwo napadowe):

Compulsive overeating (czyli kompulsywne objadanie się):

Oba zaburzenia maj? znamiona uzależnienia, i w ten sposób s? leczone. Jednym z kryteriów uzależnienia jest wyst?pienie zespołu abstynencyjnego w sytuacji, gdy ?rodek lub zachowanie, od którego jest uzależniona dana osoba. Zespół abstynencyjny może pojawić się w przypadku ograniczenia napadów czy przejadania się zarówno w obżarstwie napadowym, jak i kompulsywnym objadaniu się. Jednak obraz występuj?cych wtedy dolegliwo?ci opisywany przez osoby, których problemy te dotycz?, umieszcza kompulsywne objadanie się bliżej uzależnienia niż obżarstwo napadowe. Jest to oczywi?cie bardzo dyskusyjne i płynne, wspominam o tym tylko z kronikarskiego obowi?zku.

Przyczyny

Naukowcy uważaj?, że obżarstwo napadowe i kompulsywne objadanie się jest kombinacj? genów, osobistych do?wiadczeń i emocji. Badania wykazuj?, że co najmniej połowa osób z tymi zaburzeniami miała lub rozwinęła wraz z obżarstwem napadowym depresję. Badania obrazowe mózgu wykazuj?, że w tym zaburzeniu występuj? dysfunkcje czynno?ci mózgu kontroluj?cych apetyt. Niektóre badania wykazały zwi?zek tego zaburzenia z genem, który jest podejrzewany o uzależnienia zwi?zane z jedzeniem oraz zaburzenia poziomu serotoniny. Wpływ wychowania na powstanie zaburzenia tego typu jest upatrywany w modelu rodziny, w którym jedzenie jest używane jako ?rodek na łagodzenie konfliktów, punkt, wokół którego jest organizowany czas, czy nagroda dla dzieci. Dyskusyjny jest udział podejmowanych prób odchudzania się w obu przypadkach.

Dodaj komentarz Zobacz komentarze